HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 106
DIN DATA DE 30.05.2022

privind aprobarea documentației “Achiziție utilaj unimog, utilaj bobcat și autovehicul multifuncțional cu accesorii-vară și iarna”

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 30.05.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8328/23.05.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 8329/23.05.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al BAPIIP din cadrul Orașului Predeal înregistrat sub nr. 8330/23.05.2022,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b și d, alin. 4 lit. d, 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit. a) și art. 240 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă documentația privind “Achiziție utilaj unimog, utilaj bobcat și autovehicul multifuncțional cu accesorii-vară și iarna”, pentru licitaţie conform anexelor:

1 – caiet de sarcini                                          6 – oferta;

2 – strategie de contractare                             7 – declarația de participare

3 – instructiuni pentru ofertanți                      8 – fisa ofertantului.

4 – caiet de sarcini

5 – planul de situație

conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotarare.  

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov,  BAPIIP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Constantin Daniela

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. BAPIIP

 Modalitatea de vot – 10 pentru, 1 abținere, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content