HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 106
DIN DATA DE 17.06.2021

privind revocarea HCL 65/2021 pentru aprobarea dezmembrării imobilului proprietatea Orașului Predeal, înscris în CF 103084 Predeal, nr. cad. 103084

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 17.06.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8749/14.06.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 8748/14.06.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism al Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 8747/14.06.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei II din cadrul consiliului local,

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 6 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, completată și modificată ulterior,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. c, 139 alin. 3 lit. g şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se revocă HCL 65/2021 pentru aprobarea dezmembrării imobilului proprietatea Orașului Predeal, înscris în CF 103084 Predeal, nr. cad. 103084. Se va proceda la dezmembrarea accesului din str. Căprioarei și completarea suprafeței folosite în partea din spate a imobilului construcție BRD (rezultată în urma execuției zidului de sprijin) cu reducerea corspunzătoare din partea din față a acestuia.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism al Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Constantin Daniela

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content