HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 107
DIN DATA DE 17.06.2021

privind revocarea HCL 86/2021 și aprobarea dezmembrării imobilulului proprietatea Orașului Predeal înscris în CF 103081 Predeal

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 17.06.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8898/16.06.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 8897/16.06.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism al Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 8896/16.06.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei II din cadrul consiliului local,

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 6 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, completată și modificată ulterior,

Având în vedere prevederile relevante din Legea nr. 7/1996 privind cadstrul și publicitatea imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare, Regulament de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, modificat și completat prin Ordinul 1207/2020,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. c, 139 alin. 3 lit. g şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se revocă HCL 86/2021.

Art. 2 Se aprobă dezmembrarea imobilului teren înscris în CF 103081 Predeal, nr. cad. 103081, în suprafață de 17.791 mp, în două suprafețe de 17.161 mp, respectiv 630 mp, conform planului întocmit de ing. topograf Boariu Lucian.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism al Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Constantin Daniela

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot – 10 pentru, 1 consilier local ieșit din sală, 11 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content