HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 105
DIN DATA DE 17.06.2021

privind modificarea HCL 88/2021 referitoare la acordarea unor facilități anumitor categorii de persoane, pe mijlocele de transport public local de călători utilizate de către Societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Oraşului Predeal

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 17.06.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8750/14.06.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 7012/12.05.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 7014/12.05.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiilor III și IV din cadrul consiliului local,

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 17 alin. (1) lit. i) şi lit. o), art.19^1și art. 42 alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport personae în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 328/2018 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 20 alin(1) lit. d) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; ale art. 23, art. 84, art. 104 alin. (2) lit. e), art. 205 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare astfel cum au fost modificate de Legea nr. 226/2020 și de O.U.G. nr. 8/2021; ale Decretului – Lege nr. 118/1990 republicată, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 lit. b) din Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 5 lit. k) din Legea nr. 341/2004 arecunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 16 lit. b) din Legea nr. 44/1994 republicată, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 448/2006 republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând și HCL nr. 30/12.02.2021  privind aprobarea acordării mandatului special Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate, în unitatea administrativ-teritorială Oraşul Predeal, conform căreia Orașul Predeal a aderat la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călătorinr. 1/20.12.2018, la Actul Adițional nr. 1/2019 la Contract și la Actul Adițional nr. 2 Contract;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1),alin. (2) lit. d), alin. (7), lit. n), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 196  alin. (1) lit. a) şi art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se modifică Art. 2, alin. 1 din HCL nr. 88/28.05.2021, astfel:

            „Studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă din instituţiile de învăţământ superior acreditate din Municipiul Braşov, cu domiciliul în Orașul Predeal, în vârstă de până la 26 de ani,   beneficiază, pe tot parcursul anului calendaristic,de tarif  redus cu 50% la achiziționarea abonamentului lunar pe Linia  Predeal – Brașov și retur, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către Societatea RATBV S.A.,conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

            Art. 2 Se modifică  art. 1 din Anexa  nr. 2 la HCL nr .88/28.05.2021, parte intergrantă a prezentei hotărâri, astfel:

„Studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă din instituţiile de învăţământ superior acreditate din Municipiul Braşov, cu domiciliul în Orașul Predeal, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază, pe tot parcursul anului calendaristic, de tarif redus cu 50% la achiziționarea abonamentului lunar pe Linia Predeal – Brașov și retur, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către Societatea RATBV S.A.”

Art. 3 Articolul 3 din Anexa  nr. 2 la HCL nr. 88/28.05.2021 se elimină și celelate articole se renumerotează corespunzător.

Art. 4 Celelalte articole ale HCL nr. 88/28.05.2021, cu anexele aferente, rămân nemodificate.

Art. 5 Primarul Orașului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov, Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov şi Societatea RATBV S.A., vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 6 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică și se comunică prin grija secretarului Orașului Predeal, în termen de legal, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP și se publică pe site-ul entității.

Art. 7 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei intersați la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.    

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Constantin Daniela

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content