HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 104
DIN DATA DE 17.06.2021

privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Predeal

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 17.06.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 7854/27.05.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de funcționarul public responsabil cu resursele umane ale Orașului Predeal înregistrat sub nr. 7855/27.05.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiilor I, III și IV din cadrul consiliului local,

În conformitate cu adresa Instituției Prefectului Județului Brașov nr. 6827/2021, înregistrată la Primăria Orașului Predeal cu nr. 7268/2021, cu privire la numarul maxim de posturi pentru anul 2021,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 128 , art. 129 alin. 2, lit. a, alin. 3 lit. c, art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Predeal conform anexelor nr. 1 – 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, d-nei consilier local Constantin Daniela și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Constantin Daniela

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Resurse Umane

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content