HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 103
DIN DATA DE 17.06.2021

privind alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna iunie 2021

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 17.06.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8711/14.06.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 8712/14.06.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al secretarului Orașului Predeal înregistrat sub nr. 8713/14.06.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei IV din cadrul consiliului local,

În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu prevederile aplicabile din Anexa nr. 1 la HCL nr. 9/14.07.2016, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Orașului Predeal,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129, 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se alege președinte de ședință doamna Constantin Daniela, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Orașului Predeal, pe durata lunii iunie 2021.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, d-nei consilier local Constantin Daniela și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Constantin Daniela

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Constantin Daniela

Modalitatea de vot – 10 pentru, 1 abținere, 11 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content