HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 101
DIN DATA DE 28.05.2021

privind scoaterea domnului Anastasescu Iulian - Andrei din contractul de închiriere nr. 1379/02.02.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 2, ap. 9

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28.05.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7075/13.05.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 7073/13.05.2021, raportul de specialitate al SPAS al Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 7074/13.05.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei III din cadrul consiliului local,

Ținând cont de :

Prevederile relevante din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, completată și modificată, cererea doamnei Țurcaș Mirela, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 4389/19.03.2021, prin care solicită scoaterea fiului Anastasescu Iulian – Andrei din contractul de închirire nr. 1379/02.02.2009, pentru locuința din Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 2, ap. 9, deoarece acesta nu mai locuiește la această adresă și văzând acordul domnului Anastasescu Iulian – Andrei, înregistrat la Primăria Predeal cu nr. 6152/21.04.2021,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6, lit. a și b, art. 139 alin. 3 lit. g, art. 196 alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1  Se aprobă scoaterea domnului Anastasescu Iulian – Andrei din contractul de închiriere nr. 1379/02.02.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 2, ap. 9.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cață Georgian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 11 pentru, 1 consilier local ieșit din sală, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content