HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 93
DIN DATA DE 31.03.2023

privind încetarea actului adițional nr. 2, înregistrat sub nr. 4727/25.03.2021, la contractul de dare în folosință gratuita nr. 987/23.01.2007, încetarea efectelor HCL nr. 18/12.02.2021 și repunerea în situația anterioara a contractului de dare în folosință gratuită nr. 987/23.01.2007, al cărui beneficiar este dl. Damaschin Daniel

Consiliul Local al Orașului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.03.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4595/20.03.2023, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal înregistrat sub nr. 4458/16.03.2023, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Cadastru din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 4459/16.03.2023,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile relevante din cererea nr. 4269/14.03.2023 și actul adițional nr. 2 la contractul de dare în folosință gratuită nr. 987/23.01.2007,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. c), alin. (6) lit. b), 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă încetarea actului adițional nr. 2, înregistrat sub nr. 4727/25.03.2021, la contractul de dare în folosință gratuită nr. 987/23.01.2007, prin acordul părților.

Art. 2 Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 12.02.2021 își încetează efectele la data intrării în vigoare a prezentei.

Art. 3 Se repune în situația anterioară emiterii HCL nr. 18/12.02.2021, contractul de dare în folosință gratuită nr. 987/23.01.2007, al cărui beneficiar este dl. Damaschin Daniel.

Art. 4 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism Cadastru și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism Cadastru

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content