HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 92
DIN DATA DE 31.03.2023

privind aprobarea cererii d-nei Ciobanu Nicoleta Delia de renunțare la folosința terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, teren înscris în CF 1816 Predeal, nr. cad. 1634 și încetarea contractului de dare în folosință gratuită nr. 483/15.01.2007, prin acordul părților

Consiliul Local al Orașului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.03.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4457/16.03.2023, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal înregistrat sub nr. 4458/16.03.2023, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Cadastru din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 4459/16.03.2023,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile relevante din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personal, art. 1321 C.Civ., cap. VII, art. 9 din contractul de dare în folosință gratuită, Secțiunea 9 – a – Încetarea contractului,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. c), alin. (6) lit. b), 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă cererea d-nei Ciobanu Nicoleta Delia de renunțare la folosința terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, lot nr. 82, înscris în CF nr. 1816 Predeal, nr. cad. 1634 și încetarea contractului de dare în folosință gratuită nr. 483/15.01.2007,  prin acordul părților.

Art. 2 Prezenta hotărâre devine opozabilă numai după ce toate obligațiile către bugetul local, pentru folosința terenului respectiv, sunt stinse.

Art. 3 Hotararea Consiliului Local nr. 278/28.12.2006 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism Cadastru și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism Cadastru

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content