HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 87
DIN DATA DE 18.04.2024

privind declararea proiectului „Realizare canalizare, stație de epurare și renovare sursă de apă Lamba-Timișu de Jos, oraș Predeal, județul Brașov ” de interes public local și de utilitate publică

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 18.04.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6425/11.04.2024, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 6427/11.04.2024, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SAPDITUPIP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 6428/11.04.2024,

Văzând avizul comisiilor de specialitate I și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu dispozițiile art. 37, alin. (1), lit. e) din Legea 46/2008 privind Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, art. 20, alin. (15) din Ordinul 694/2016 pentru aprobarea metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară și schimbul de terenuri și de calcul al obligațiilor bănești,

Având în vedere dispozițiile art. 80-84 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) și d), alin. (4), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă declararea proiectului „Realizare canalizare, stație de epurare și renovare sursă de apă Lamba-Timișu de Jos, oraș Predeal, județul Brașov” de interes public local și de utilitate publică.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SAPDITUPIP și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Pandrea Nicolae

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SAPDITUPIP

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content