HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 86
DIN DATA DE 18.04.2024

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Realizare canalizare, stație de epurare și renovare sursă de apă Lamba-Timișu de Jos, oraș Predeal, județul Brașov ”

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 18.04.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6376/11.04.2024, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 6377/11.04.2024, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SAPDITUPIP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 6378/11.04.2024,

Văzând avizul comisiilor de specialitate I și II ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu dispozițiile relevante din art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006  privind  finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare, art. 42, lit. B din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Ghidului specific  aprobat prin ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 475 din 29 februarie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 5 martie 2024 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, HCL nr.184 din 05.11.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Realizare canalizare, stație de epurare și renovare sursa de apa Lamba-Timișu de Jos, oraș Predeal, județul Brașov”, conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții Anghel Saligny,

Având în vedere dispozițiile art. 80-84 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) și d), alin. (4), lit. d), alin. (7), lit. k), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Realizare canalizare, stație de epurare și renovare sursă de apă Lamba-Timișu de Jos, oraș Predeal, județul Brașov, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți investiției „Realizare canalizare, stație de epurare și renovare sursă de apă Lamba-Timișu de Jos, oraș Predeal, județul Brașov, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SAPDITUPIP și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Pandrea Nicolae

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SAPDITUPIP

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content