HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 8
DIN DATA DE 31.01.2022

privind aprobarea achiziției serviciilor de consultanță/asistență/reprezentare în vederea susținerii intereselor Orașului Predeal, prin primar, pentru contractarea unui împrumut de către UAT Oraș Predeal la bănci comerciale și Ministerul Finanțelor Publice

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.01.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1228/20.01.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 1227/20.01.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Economic și BAPIIP din cadrul Orașului Predeal înregistrat sub nr. 1226/20.01.2022,

Văzând avizul comisiilor de specialitate I și IV din cadrul Consiliului Local Predeal,

Având în vedere prevederile art. 1, alin. (2), lit. b din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012,

            Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. b), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1. Se aprobă achizitia serviciilor de consultanță/asistență/reprezentare în vederea sustinerii intereselor Orașului Predeal, prin primar, pentru contractarea unui  împrumut a UAT Oraș Predeal la bănci comerciale și Ministerul Finanțelor Publice.

Art.2. Se împuternicește primarul Orașului Predeal să semneze pentru și în numele Orașului Predeal, contractul de consultanță/asistență/reprezentare în vederea susținerii intereselor Orașului Predeal, prin primar, pentru contractarea unui  împrumut a UAT Oraș Predeal la bănci comerciale și Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Anastasescu Andrei-Iulian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/5ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic
1 ex. BAPIIP

Modalitatea de vot – 10 pentru, 10 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content