HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 7
DIN DATA DE 31.01.2022

privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 121/2016, modificat și completat prin HCL nr. 96/2021, în sensul modificării și completării Cap. IV și Cap. V din regulamentul privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile și terenurile neîngrijite din intravilanul Orașului Predeal

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.01.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 988/18.01.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 989/18.01.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Economic din cadrul Orașului Predeal înregistrat sub nr. 990/18.01.2022,

Văzând avizul comisiilor de specialitate I și II ale Consiliului Local Predeal,

Ținând cont de dispozițiile art. 489 alin. (5), (6), (7) și (8) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 9 literele a), b), c) și a articolului 10 literele a), b) și c) din OG 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 1 alin. (1), (2) și (3) din Legea 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale, cu modificările și completările ulterioare, art. 1376 alin (1) și art. 1378 din Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată prin Legea 261/2009, cu modificările și completările ulterioare, și a art. 17 alin (4) din Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale și locuinței nr 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, ci modificările și completările ulterioare,

            Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea HCL nr. 121/2016, modificat și completat prin HCL nr. 96/2021, în sensul modificării și completării Cap.IV și Cap. V din Regulamentul privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile și terenurile neîngrijite din intravilanul Orașului Predeal, după cum urmează:

”Cap.IV – PROCEDURA DE LUCRU PENTRU IDENTIFICAREA CLĂDIRILOR NEÎNGRIJITE

 1. Identificarea clădirilor neîngrijite privind starea tehnică se va face în urma verificărilor şi constatărilor în teren, prin completarea Notei tehnice de constatare a stării clădirilor,
 2. Nota tehnică de constatare a stării clădirilor se întocmeşte de către reprezentanţii primăriei numiți prin dispoziție de primar.
 3. Încadrarea clădirilor în categoria clădirilor neîngrijite situate în intravilan se va face conform următoarei metodologii:
 4. Clădirea neîngrijită este clădirea care prezintă degradări cu stare tehnică necorespunzătoare: stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubre, faţade nereparate/necurăţate/netencuite/ nezugrăvite, geamuri sparte sau alte situaţii de asemenea natură.
 5. Fac excepţie de la majorarea impozitului pe clădirile neîngrijite pentru care proprietarii deţin autorizaţie de construire/desființare valabilă, în vederea construirii/renovării/demolării şi au anunţat la Inspectoratul de Stat în Construcţii şi la autoritatea publică locală începerea lucrărilor. C. În vederea identificării clădirilor neîngrijite de pe raza unităţii administrativ-teritoriale, se împuternicesc angajaţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu atribuţii în acest sens, să efectueze verificări pe raza unităţii administrativ-teritoriale şi să întocmească fişa de evaluare şi nota de constatare.
 6. După identificarea şi evaluarea clădirii, prin grija persoanelor prevăzute la lit. C, proprietarul va fi notificat ca pe parcursul anului fiscal prin care s-a constatat starea clădirii, să efectueze lucrările de întreţinere necesare până la sfârşitul anului respectiv şi să menţină în continuare clădirea în stare de întreţinere.
 7. Dacă pe parcursul anului respectiv proprietarul clădirii s-a conformat notificării, se încheie proces-verbal de conformitate. În cazul intervenţiilor pe monumente istorice, clădiri şi terenuri din zonele de protecţie a monumentelor istorice şi din zonele construite protejate, procesul-verbal face referire la conformarea lucrărilor cu avizul Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor deconcentrate ale acestuia, potrivit prevederilor legii.
 8. Dacă, după expirarea termenului acordat, se constată că proprietarul nu a efectuat lucrările de întreţinere necesare, persoanele prevăzute la lit. C. vor încheia o notă de constatare în care va fi consemnată menţinerea clădirii în categoria celor considerate, conform prezentei proceduri, ca fiind neîngrijite. În acest caz, la sesizarea compartimentului de specialitate, primarul unităţii administrativ-teritoriale va propune spre adoptare consiliului local proiectul de hotărâre de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv. Hotărârea are caracter individual, va cuprinde elementele de identificare privind zona în cadrul localităţii, respectiv elementele de identificare potrivit nomenclaturii stradale, precum şi datele de identificare ale contribuabilului. Organul fiscal local va opera majorarea în evidenţele fiscale, va emite şi va comunica actul administrativ fiscal în baza hotărârii consiliului local.
 9. În cazul în care proprietarul unei clădiri neîngrijite înstrăinează imobilul respectiv înaintea termenului la care trebuia să efectueze lucrările de întreţinere/îngrijire necesare, se reia procedura de la lit. C., pe numele noului proprietar.
 10. Majorarea impozitului pe clădiri în cazul clădirii neîngrijite nu înlocuieşte sancţiunile şi nici nu exonerează de răspundere în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor:

(h) Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobate cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2002;

(hh) art. 75 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

(hhh) oricăror altor reglementări în această materie.

CAP.V. PROCEDURA DE LUCRU PENTRU IDENTIFICAREA TERENURILOR NEÎNGRIJITE

 1. Identificarea terenurilor neîngrijite situate în intravilan cu stare tehnică necorespunzătoare se va face în urma verificărilor şi constatărilor în teren prin completarea Notei tehnice de constatare a stării terenurilor.
 2. Nota tehnică de constatare a stării terenurilor se întocmeşte de către reprezentanţii primăriei numiți prin dispoziție de primar.
 3. Încadrarea terenurilor situate în intravilan, în categoria terenurilor neîngrijite se va face conform următoarei metodologii:
 4. Terenul neîngrijit reprezintă terenul care deşi se află într-un cartier construit şi locuit, nu este ocupat de clădiri şi, de obicei, este neîngrădit, pe care nu s-au efectuat lucrări de prelucrare a solului, nu a fost cultivat sau amenajat peisagistic, se află în stare de paragină, acoperit de buruieni, părăsit/abandonat, insalubre, neefectuarea curăţeniei în curţi, neîntreţinerea/nerepararea împrejmuirilor sau alte situaţii de asemenea natură, sau pe care sunt abandonate deşeuri (din construcţii, vegetale, gunoaie,orice tip de depozite necontrolate, etc).
 5. Fac excepţie de la majorarea impozitării terenurile neîngrijite pentru care proprietarii deţin autorizație de construire valabilă, în vederea construirii/amenajării terenului şi au anunţat la Inspectoratul de Stat în Construcţii şi la autoritatea publică locală începerea lucrărilor.
 6. În vederea identificării terenurilor din intravilan, care intră în categoria terenurilor neîngrijite, se împuternicesc angajaţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu atribuţii în acest sens, să efectueze verificări pe raza unităţii administrativ-teritoriale, şi să întocmească nota de constatare a stării terenurilor.
 7. După identificarea şi evaluarea terenului, prin grija persoanelor prevăzute la lit.C, proprietarul va fi notificat ca pe parcursul anului fiscal prin care s-a constatat starea terenului, să efectueze lucrările de întreţinere necesare (îngrădire, cosire, igienizare, după caz, etc.) şi să menţină în continuare terenul în stare de îngrijire.
 8. Dacă pe parcursul anului respectiv proprietarul terenului s-a conformat notificării, se încheie proces- verbal de conformitate.
 9. Dacă după expirarea termenului acordat, se constată că proprietarul nu a efectuat lucrările de întreţinere necesare, persoanele prevăzute la lit.C vor încheia o notă de constatare în care va fi consemnată menţinerea terenului în categoria celor considerate, conform prezentei proceduri, ca fiind neîngrijite. În acest caz, la sesizarea compartimentului de specialitate, primarul unităţii administrativ-teritoriale va propune spre adoptare consiliului local proiectul de hotărâre de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv. Hotărârea are caracter individual, va cuprinde elementele de identificare privind zona în cadrul localităţii, respectiv elementele de identificare potrivit nomenclaturii stradale, precum şi datele de identificare ale contribuabilului. Organul fiscal local va opera majorarea în evidenţele fiscale, va emite şi va comunica actul administrativ fiscal în baza hotărârii consiliului local.Terenurile neîngrijite, care intră sub incidenţa prezentului regulament, se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local.
 10. În cazul în care proprietarul unui teren neîngrijit înstrăinează imobilul respectiv înaintea termenului la care trebuia să efectueze lucrările de întreţinere/îngrijire necesare, se reia procedura de la lit. C., pe numele noului proprietar.
 11. Majorarea impozitului pe teren în cazul terenului neîngrijit nu înlocuieşte sancţiunile şi nici nu exonerează de răspundere în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor:
  (h) Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobate cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2002;
      (hh) art. 75 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
      (hhh) oricăror altor reglementări în această materie.
 12. În cazul terenului agricol nelucrat timp de doi ani consecutivi, impozitul pe teren se majorează începând cu al treilea an în condiţiile stabilite prin prezenta metodologie:
 13. Terenurile cu destinaţie agricole sunt: terenurile agricole productive – arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, păşunile, fâneţele, serele, solariile, răsadniţele şi altele asemenea – cele cu vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice, păşunile împădurite, cele ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajările piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice şi de exploatare agricolă, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenurilor neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă.

      A.l „Terenurile necultivate” reprezintă suprafeţele de teren arabil care nu au fost cultivate o perioadă de până la doi ani, cunoscute sub denumirea de pârloage.

      A.2 „Ogoarele” reprezintă suprafeţele de teren arabil care au fost lucrate în toamna anului anterior sau în primăvara anului curent şi nu au fost însămânţate, în scopul refacerii solului.

      A.3 „Terenurile agricole nelucrate” reprezintă suprafeţele de terenuri agricole neîntreţinute, respectiv terenurile necultivate, care nu au fost arate, cu un grad mare de îmburienare.

 1. Proprietarii de terenuri care nu îşi îndeplinesc obligaţiile, vor fi notificati anual, în scris, de către reprezentanţii Primariei care în urma constatărilor şi a informaţiilor obţinute vor întocmi un proces verbal de constatare a situaţiilor existente în fiecare an. Procesul-verbal privind starea de fapt a terenului agricol nelucrat, contrasemnat de contribuabil ori de împuternicitul acestuia sau, în lipsa oricăruia dintre aceştia, de persoana din cadrul aparatului de specialitate al primarului, alta decât cea care întocmeşte şi semnează acest proces-verbal, se înmânează sau se transmite contribuabilului, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de Legea nr. 207/2015privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În acest proces-verbal se prezintă elementele de fapt şi de drept ale situaţiei ce conduce la majorarea impozitului pe teren.
 2. Identificarea proprietarilor şi a terenurilor agricole nelucrate, se va face în urma verificărilor si constatărilor pe teren, de către reprezentanţii Primariei, pe baza datelor din registrul agricol, a informaţiilor primite de la alte instituţii abilitate cum sunt: A.P.I.A. ,D.J.A. şi altele asemenea şi la sesizarea cetăţenilor.
 3. Dacă se constată de către persoanele menţionate la lit. C, că terenul agricol nu a fost lucrat timp de doi ani consecutiv, la propunerea primarului, prin hotărâre a consiliului local, cu caracter individual, se majorează impozitul pe teren pentru contribuabilii cărora pe parcursul a doi ani consecutivi li s-au transmis procesele-verbale prevăzute la lit. B. Majorarea impozitului pe teren se aplică numai pentru terenurile agricole nelucrate, identificate, după cum urmează:
  a) pentru cele amplasate în intravilan, prin stradă şi număr administrativ, potrivit nomenclaturii stradale;
      b) pentru cele din extravilan, conform titlului de proprietate şi procesului-verbal de punere în posesie sau oricărui alt document, în baza cărora a fost deschis rolul fiscal.
 4. Majorarea impozitului pe teren în cazul terenului agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, se aplică pentru anul fiscal următor celui în care se adoptă hotărârea consiliului local prevăzută la punctul D.
 5. În preambulul hotărârii consiliului local este obligatoriu să se cuprindă procesele-verbale prevăzute la punctul B.”

Art. 2 În urma acestor modificări regulamentul privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile și terenurile neîngrijite din intravilanul Orașului Predeal aprobat prin HCL nr. 121/2016 și prin HCL nr. 96/2021 se va republica conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Anastasescu Andrei-Iulian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 10 pentru, 10 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content