HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 70
DIN DATA DE 09.04.2021

privind dezlipirea terenului identificat cu nr. cadastral 1657, înscris în CF 102550 Predeal, în două loturi, conform documentației cadastrale, întocmită de către ing. Dragomir Cherhaț Cristian Viorel, pentru întocmirea documentației în vederea scoaterii la vânzare a terenului în suprafață de 206 mp, provenit din dezmembrarea terenului identificat cu nr. cadastral 1657, înscris în CF 102550 Predeal

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 09.04.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4542/23.03.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 4542/23.03.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism al Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 4542/23.03.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei II din cadrul consiliului local,

Față de cele cuprinse în documentația cadastrală dezlipire imobil întocmită de ing. Dragomir Cherhaț Cristian Viorel,

Având în vedere prevederile relevante din art. 10 alin. 2 și art. 24 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 553 alin.1 coroborat cu alin. 4, art. 885 și ale art. 888 din Codul Civil, art. 36 alin. 1 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele ale art. 354, art. 355 și ale art. 364 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 108 lit. e, art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6, lit. c, art. 139 alin. 3 lit. g şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1.  Se aprobă dezlipirea terenului identificat cu nr. cadastral 1657, înscris în CF 102550 Predeal, în două loturi, conform documentației cadastrale anexate, întocmită de către ing. Dragomir Cherhaț Cristian Viorel.

Art.2. Se aprobă întocmirea documentației în vederea scoaterii la vânzare a terenului  în suprafață de 206 mp,

provenit din dezmembrarea terenului identificat cu  nr.cadastral 1657, înscris în CF 102550 Predeal.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content