HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 69
DIN DATA DE 09.04.2021

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către CNAIR a parcelei de teren necesară reamenajării intersecției DN1 cu str. Teleferic, km 142+300 - 142+518

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 09.04.2021,

 Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5454/07.04.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 5454/07.04.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism al Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 5454/07.04.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei II din cadrul consiliului local,

Față de cele cuprinse în memoriul tehnic – reamenajare intersecție DN1 – str. Teleferic, Predeal, km 142+300 – 142+518, indicativ 11/2020,

Având în vedere prevederile relevante din art. 847 din Noul Codul Civil,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 297 alin. 1 lit. d, art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6, lit. a, art. 139 alin. 3 lit. g şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1.  Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către CNAIR a terenului ce face parte din domeniul public al orașului, reprezentând căi pietonale, conform schiței ce reprezintă anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Dreptul de folosință gratuită se acordă în vederea realizarii de către CNAIR a obiectivului de

investiții “Reamenajare intersectie DN-1 cu str.Teleferic km. 142+300 – 142+518”.

Art. 3 Terenul transmis va ramâne în folosință gratuită pe toata durata existenței investiției.

Art. 4 Se aproba clauzele contractului de comodat ce urmează a se încheia între Orașul Predeal și CNAIR, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art. 5 Se împuterniceşte primarul Orașului Predeal să reprezinte orașul în faţa notarului public în vederea încheierii, semnării şi îndeplinirii procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege a contractului de  comodat.

Art. 6 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 8 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content