HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 69
DIN DATA DE 28.03.2022

privind aprobarea listei de priorități finală, pe anul 2021, în vederea repartizării locuințelor sociale, după soluționarea contestațiilor

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28.03.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5077/22.03.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 5074/22.03.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 5076/22.03.2022,

Văzând avizul favorabil al comisiei III din cadrul consiliului local,

Având în vedere faptul că în Orașul Predeal există cinci locuințe sociale libere, în urma soluționării contestației depusă la Lista de priorități, pe anul 2021, în vederea locuințelor sociale, s-a întocmit lista finală, după soluționarea contestațiilor,

Ținând cont de prevederile relevante din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, precum și HG 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. c, art. 139 alin. 3 lit. g şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă lista de priorități finală, pe anul 2021, în vederea repartizării locuințelor sociale, după soluționarea contestațiilor, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 9 pentru, 1 consilier local nu participă la vot, 10 prezenți din 11 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content