HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 65
DIN DATA DE 09.04.2021

privind aprobarea dezmembrării imobilului proprietatea Orașului Predeal, înscris în CF 103084 Predeal, nr. cad. 103084

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 09.04.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4442/19.03.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 4441/19.03.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism al Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 4439/19.03.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei II din cadrul consiliului local,

Față de cele cuprinse în cererea SC BRD GSG SA, prin reprezentant, înregistrată sub nr. 1888/04.02.2021,

Având în vedere prevederile relevante din Legea nr. 7/1996 privind cadstrul și publicitatea imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare, Regulament de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, modificat și completat prin Ordinul 1207/2020,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6, lit. c, art. 139 alin. 3 lit. g şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

            Art. 1 Se aprobă dezmembrarea imobilului teren aparținând domeniului privat al localității, înscris în CF 103084 Predeal, nr. cad. 103084, în suprafață de 15246 mp, conform planului întocmit de ing. topograf Boariu Lucian.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content