HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 64
DIN DATA DE 09.04.2021

privind abrogarea HCL 167/25.10.2007 pentru aprobarea unor documentații de urbanism faza PUD și PUZ și alte cereri de urbanism

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 09.04.2021,

Analizând proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 5216/02.04.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism al Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 5215/02.04.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiilor II și IV din cadrul consiliului local,

Față de cele cuprinse în adresa Instituției Prefectului Județului Brașov înregistrată sub nr. 2738/3400/09.03.2021, referitoare la inițierea demersurilor necesare intrării în legalitate și supunerea spre aprobarea consiliului local a abrogării HCL 167/2007,

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și anexa 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, art. 139 alin. 3 lit. a şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Predeal nr. 167/25.10.2007.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot – 8 pentru, 4 abțineri, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content