HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 59
DIN DATA DE 28.03.2022

privind aprobarea programului de aprovizionare a populației cu principalele produse alimentare și nealimentare raționalizate, în caz de mobilizare sau război

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28.03.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5087/22.03.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 5086/22.03.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SVSU din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 5083/22.03.2022,

Văzând avizul favorabil al comisiei II din cadrul consiliului local,

Având în vedere dispozițiile relevante din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare și din normele metodologice de aplicare a legii, aprobate prin HG 370/2004,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. h, art. 139 alin. 1 şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă programul de aprovizionare a populației cu principalele produse alimentare și nealimentare raționalizate, în caz de mobilizare sau război.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SVSU din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SVSU

Modalitatea de vot – 10 pentru, 10 prezenți din 11 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content