HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 58
DIN DATA DE 28.03.2022

privind aprobarea începerii procedurilor legale în vederea vânzării imobilelor terenuri înscrise în CF 103608 Predeal, CF 103609 Predeal, CF 103610 Predeal, CF 169009 Brașov, nr. cad. 103608, 103609, 103610, respectiv nr. cad. 169009, aflate în domeniul privat al UAT Predeal

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28.03.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5122/22.03.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 5121/22.03.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 5120/22.03.2022,

Văzând avizul favorabil al comisiei II din cadrul consiliului local,

Având în vedere cererea SC Susai Mont SRL, înregistrată sub nr. /,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. b, art. 139 alin. 2 şi art. 196 alin. 1 lit. a, art. 363 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă începerea procedurilor legale în vederea vânzării imobilelor terenuri

înscrise în CF 103608 Predeal, CF 103609 Predeal, CF 103610 Predeal, CF 169009 Brașov, nr. cad. 103608, 103609, 103610, respectiv nr. cad. 169009, aflate în domeniul privat al UAT Predeal, în suprafață de 148.252 mp, conform extras CF (149.000 mp conform contractului de concesiune nr. 7248/22.10.1999), aflate în domeniul privat al UAT Predeal conform înscrierilor din foile de proprietate CF.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot – 9 pentru, 1 abínere, 10 prezenți din 11 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content