HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 50
DIN DATA DE 19.03.2021

privind revocarea HCL 64/14.09.2016

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 19.03.2021,

 Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4125/15.03.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 4124/15.03.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei Predeal, înregistrat sub nr. 4123/15.03.2021,

Vazând avizul favorabil al comisiilor II – IV din cadrul consiliului local,

Având în vedere dispozițiile legale relevante: prevederile art. 1 alin. 6, art. 7 din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, completată și modificată,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. c, coroborat cu art. 129 alin. 6, lit. a și b, art. 139, alin. 1 și art. 196 alin. 1, lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă revocarea HCL 64/14.09.2016.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Predeal, Instituției Prefectului județului Brașov, SPAS și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Anastasescu Iulian Andrei

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content