HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 49
DIN DATA DE 19.03.2021

privind scoaterea domnului Collecchia Enrico din contractul de închiriere nr. 2934/03.03.2008, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 3, ap. 11

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 19.03.2021,

 Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3811/11.03.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 3808/11.03.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul Primăriei Predeal înregistrat sub nr. 3809/11.03.2021,

Vazând avizul favorabil al comisiei III din cadrul consiliului local,

Cu privire la cererea cererea doamnei Bejenaru Mariana, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 2850/22.02.2021, prin care solicită scoaterea domnului Collecchia Enrico din contractul de închirire nr. 2934/03.03.2008, pentru locuința din Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 3, ap. 11, în urma divorțului, pronunțat prin sentința civilă nr. 4467/16.05.2019, pronunțată de Judecătoria Brașov, prin care s-a dispus desfacerea căsătoriei închiată între doamna Bejenaru Mariana și domnul Collecchia Enrico,

Având în vedere dispozițiile legale relevante: prevederile din Legea 114/1996 privind locuințele, completată și modificată,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. c, coroborat cu art. 129 alin. 6, lit. a și b, art. 139, alin. 1 și art. 196 alin. 1, lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă scoaterea domnului Collecchia Enrico din contractul de închiriere nr. 2934/03.03.2008, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 3, ap. 11.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Predeal, Instituției Prefectului județului Brașov, SPAS și se publică pe site-ul entității.

 Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Anastasescu Iulian Andrei

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content