HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 47
DIN DATA DE 07.03.2024

privind aprobarea întocmirii documentației în vederea vânzării directe a imobilului teren aparținând domeniului privat al Orașului Predeal, situat în Orașul Predeal, b-dul Mihail Săulescu, nr. 18C, Județul Brașov, identificat cu nr. cad. 103827, CF 103827 Predeal, în suprafață de 200 mp

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 07.03.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3827/04.02.2024, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 3830/04.02.2024, raportul de specialitate al SUATACDCCRA din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 3832/04.02.2024,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate I, II și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile relevante cuprinse în art. 14.5 din contractul de concesiune încheiat între părți, înregistrat sub nr. 5599/30.05.2002, potrivit căruia transformarea contractului de concesiune în contract de vânzare-cumpărare prin negociere directă, dacă concesionarul și-a îndeplinit obligațiile asumate prin contractul de concesiune și dacă legislația permite acest lucru,

Ţinând seama de prevederile aplicabile ale art. 80-84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1), lit. a), art. 354-355, 364 alin. (1) și (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă întocmirea documentației în vederea vânzării pentru imobilul teren aparținând domeniului privat al Orașului Predeal, situat în Orașul Predeal, b-dul Mihail Săulescu, nr. 18C, Județul Brașov, identificat cu nr. cad. 103827, CF 103827 Predeal, în suprafață de 200 mp.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SUATACDCCRA din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Isbășoiu Mihai Alexandru

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru, Registru Agricol

Modalitatea de vot – 12 pentru, 1 consilier local nu participă la vot, 13 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content