HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 46
DIN DATA DE 07.03.2024

privind aprobarea vânzării directe a terenului identificat cu nr. cad. 102522, înscris în CF 102522 Predeal, în suprafață de 350 mp

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 07.03.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3851/04.02.2024, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 3852/04.02.2024, raportul de specialitate al SUATACDCCRA din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 3853/04.02.2024,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate I, II și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile relevante cuprinse în art. 6, alin. (1) din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe,

Ţinând seama de prevederile aplicabile ale art. 80-84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1), lit. a), art. 354-355, 364 alin. (1) și (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă vânzarea directă către d-na Boneanu Anca a terenului proprietatea privată a Orașului Predeal,  situat în Predeal str. Cartierul Tineretului, nr. 57, Județul Brașov, identificat cu nr. cad. 102522, înscris în CF102522 Predeal, în suprafață de 350 mp, ce face obiectul contractului de dare în folosință gratuită nr. 617/2007, atribuit potrivit Legii nr. 15/2003.

Art. 2 Se aprobă preţul vânzării în cuantum de 86.575 lei, fără TVA, echivalentul a 17.395 euro, fără TVA (la cursul 1 euro = 4,9770 lei  la data evaluării), respectiv 247,36 lei/mp, făra TVA, echivalentul a 49,70 euro/mp, fără TVA, având în vedere raportul de evaluare nr. 9/2024 elaborat de expert evaluator autorizat EPI – ing. Barbu Viorica, înregistrat în fișa de mijloc fix a Primăriei Predeal, cu nr. de inventar 500309/2024.

Art. 3 Plata se face integral până la data semnării contractului de vânzare- cumpărare.

Art. 4 Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 30 zile de la data comunicării prezentei hotărâri.

Art. 5 Se împuternicesc primarul, viceprimarul sau secretarul general al orașului Predeal să semneze contractul de vânzare-cumpărare.

Art. 6 D-na Boneanu Anca are obligația de a suporta cheltuielile ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

Art. 7 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SUATACDCCRA din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 9 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Isbășoiu Mihai Alexandru

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru

Modalitatea de vot – 13 pentru, 13 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content