HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 45
DIN DATA DE 16.03.2022

privind modificarea si completarea HCL nr. 42 din 02.03.2022 pentru aprobarea bugetului local al Orasului Predeal pentru anul 2022

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 16.03.2022.

            Analizând Proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 4304/09.03.2022,  Referatul de aprobare nr. 4306 din 09.03.2022 al Primarului Oraşului Predeal, în calitate de iniţiator;

Având în vedere, Raportul de specialitate al Serviciului Economic Predeal, inregistrat sub nr. 4307/09.03.2022, prin care se propune aprobarea modificarii HCL nr. 42 din 02.02.2022 pentru aprobarea bugetului local al Orasului Predeal pentru  anul 2022;

Avand în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, Legea nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022;

Tinand seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata,

            În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Adopta prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1. Se aprobă  modificarea anexei nr. 1 de la art. 1 din HCL nr. 42/02.03.2022 privind aprobarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2022 la secțiunea funcționare, în sensul că la partea de cheltuieli –  Autorități executive și legislative – cod indicator 51.0103 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii – cod indicator 51.01.03.20.30.30 se diminuează cu suma de 250 mii lei ;

Art. 2. Se aprobă modificarea anexei nr. 2 de la art. 2 din HCL nr. 42/02.03.2022 privind aprobarea bugetului  local al Orașului Predeal pentru anul 2022 la secțiunea dezvoltare, în sensul că la partea de cheltuieli se modifică codul indicator pentru următoarele investiții:

Autorități executive și legislative – cod indicator 51 – Autorități executive – cod indicator 51.0103 – Cheltuieli de capital – cod indicator 70 – compusă din investițiile:

 • Realizarea unei baze de date GIS cod indicator 71.01.01 cu suma de -70 mii lei;
 • Realizarea unei baze de date GIS cod indicator 71.01.30 cu suma de 70 mii lei;
 • Digitalizare Primaria Oras Predeal, Judetul Brasov cod indicator 71.01.01 cu suma de -20 mii lei;
 • Digitalizare Primaria Oras Predeal, Judetul Brasov cod indicator 71.01.30 cu suma de 20 mii lei;

Locuințe, servicii și dezvoltare publică– cod indicator 70 – Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale – cod indicator 70.5000 – Cheltuieli de capital – cod indicator 70 – compusă din investiția:

 • Bariere control acces intrare Str. Teleferic si iesire Str. Tudor Vladimirescu cod indicator 71.01.01 cu suma de -36,50 mii lei;
 • Bariere control acces intrare Str. Teleferic si iesire Str. Tudor Vladimirescu cod indicator 71.01.02 cu suma de 36,50 mii lei;

Protecția mediului – cod indicator 74 – Salubrizare – cod indicator 74.0501 – Cheltuieli de capital – cod indicator 70 – compusă din investițiile:

 • Module colectare selectiva cod indicator 71.01.01 cu suma de -114 mii lei;
 • Module colectare selectiva cod indicator 71.01.02 cu suma de 114 mii lei;
 • Utilaj maturatoare colectoare cod indicator 71.01.01 cu suma de -5 mii lei;
 • Utilaj maturatoare colectoare cod indicator 71.01.02 cu suma de 5 mii lei;
 • Utilaj tocator crengi cod indicator 71.01.01 cu suma de -5 mii lei;
 • Utilaj tocator crengi cod indicator 71.01.02 cu suma de 5 mii lei;

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă – cod indicator 80 – Prevenire și combatere inundații și ghețuri – cod indicator 80.0106 – Cheltuieli de capital – cod indicator 70 – compusă din investițiile:

 • Utilaj Unimog cod indicator 71.01.01 cu suma de -200 mii lei;
 • Utilaj Unimog cod indicator 71.01.02 cu suma de 200 mii lei;
 • Utilaj Buldoexcavator cod indicator 71.01.01 cu suma de -100 mii lei;
 • Utilaj Buldoexcavator cod indicator 71.01.02 cu suma de 100 mii lei;
 • Utilaj Bobcat cod indicator 71.01.01 cu suma de -100 mii lei;
 • Utilaj Bobcat cod indicator 71.01.02 cu suma de 100 mii lei;

Alte acțiuni economice  – cod indicator 87 – Turism – cod indicator 87.0400 – Cheltuieli de capital – cod indicator 70 – compusă din investițiile:

 • Banda transportoare pentru schiori cod indicator 71.01.01 cu suma de -50 mii lei;
 • Banda transportoare pentru schiori cod indicator 71.01.02 cu suma de 50 mii lei;
 • Licenta software Eventia Website cod indicator 71.01.01 cu suma de -14,28 mii lei;
 • Licenta software Eventia Website cod indicator 71.01.30 cu suma de 14,28 mii lei;

Art.3. Art. 3 din HCL nr. 42/02.03.2022 privind aprobarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2022 nu se modifică.

Art.4.  Se aprobă modificarea anexei nr. 4 de la art. 4 din HCL nr. 42/02.03.2022 privind aprobarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2022  Programul de investiţii publice al Orașului Predeal în sensul că la punctul B. Investiții noi se diminuează cu suma de 714,78 mii lei și cu următoarele investiții:

Cap.51.02:

Realizarea unei baze de date GIS cu suma de -70 mii lei;

Digitalizare Primaria Oras Predeal, Judetul Brasov cu suma de -20 mii lei;

Cap.70.02:

Bariere control acces intrare Str. Teleferic si iesire Str. Tudor Vladimirescu cu suma de -36,50 mii lei;

Cap.74.02:

Module colectare selectiva cu suma de -114 mii lei;

Utilaj maturatoare colectoare cu suma de -5 mii lei;

Utilaj tocator crengi cu suma de -5 mii lei;

Cap.80.02:

Utilaj Unimog cod cu suma de -200 mii lei;

Utilaj Buldoexcavator cu suma de -100 mii lei;

Utilaj Bobcat cod indicator 71.01.01 cu suma de -100 mii lei;

Cap.87.02:

Banda transportoare pentru schiori cu suma de -50 mii lei;

Licenta software Eventia Website cu suma de -14,28 mii lei;

 iar la punctul C. Alte cheltuieli se suplimentează cu suma de 714,78 mii lei și cu următoarele investiții:

Cap.51.02:

Realizarea unei baze de date GIS cu suma de  70 mii lei;

Digitalizare Primaria Oras Predeal, Judetul Brasov cu suma de  20 mii lei;

Cap.70.02:

Bariere control acces intrare Str. Teleferic si iesire Str. Tudor Vladimirescu cu suma de 36,50 mii lei;

Cap.74.02:

Module colectare selectiva cu suma de 114 mii lei;

Utilaj maturatoare colectoare cu suma de  5 mii lei;

Utilaj tocator crengi cu suma de  5 mii lei;

Cap.80.02:

Utilaj Unimog cod cu suma de  200 mii lei;

Utilaj Buldoexcavator cu suma de  100 mii lei;

Utilaj Bobcat cod indicator 71.01.01 cu suma de  100 mii lei;

Cap.87.02:

Banda transportoare pentru schiori cu suma de  50 mii lei;

Licenta software Eventia Website cu suma de  14,28 mii lei;

Art.5. HCL nr. 42 din data de 02.03.2022 cu modificările aduse prin prezenta hotărâre va fi republicată.

Art.6 Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, BAPIIP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

 Art.8 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. BAPIIP

Modalitatea de vot – 7 pentru, 3 abtineri din 11 consilieri locali în funcție

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 42 DIN DATA DE 02.03.2022 REPUBLICATĂ CONFORM HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 45 DIN DATA DE 16.03.2022

privind aprobarea bugetului local al Oraşului Predeal pentru anul 2022

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 16.03.2022,

Analizândproiectul de hotărâreînregistrat sub nr.3490/22.02.2022, referatul de aprobare al PrimaruluiOrașuluiPredeal, înregistrat sub nr.3491/22.02.2022, încalitate de inițiator, raportul de specialitateîntocmit de Serviciul Economic din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 3492/22.02.2022,

Văzândavizulfavorabil al comisiei I din cadrulconsiliului local,

AvândînvederedispozițiileLegii nr.273/2006 privindfinantelepublice locale, Legea nr. 317/2021 privindbugetul de stat peanul 2022;

            Tinandseama de prevederileLegii nr. 24/2000 privindnormele de tehnica legislative pentruelaborareaactelor normative, republicata,

            Întemeiulprevederilor art.129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin.(1) lit. a) dinOrdonanța de Urgență nr. 57/2019 privindCodulAdministrativ, cu modificarilesicompletarileulterioare

Adoptăprezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1.Se aprobăbugetul local al OrașuluiPredealpentruanul 2022 la secțiuneafuncționare, conform anexei nr.1care face parte integrantă din prezentahotărâre, astfel cum a fostmodificataprin HCL nr. 45/16.03.2022;

Art. 2.Se aprobăbugetul local al OrașuluiPredealpentruanul 2022 la secțiuneadezvoltare, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezentahotărâre,astfel cum a fostmodificataprin HCL nr. 45/16.03.2022;

Art.3. Se aprobăbugetulinstituţiilorpubliceșiactivitățilorfinanţate integral sauparțial din venituripropriipentruanul 2022 conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezentahotărâre.

Art.4.  Se aprobăProgramul de investiţiipublice al OrașuluiPredealpeanul 2022, conform anexelor cu finanţare din buget local conform anexei 4, care face parte integrantă din prezentahotărâre, astfel cum a fostmodificataprin HCL nr. 45/16.03.2022;

Art.5Primarul, prinaparatulpropriu de specialitate, vaduce la îndeplinire a prezentahotărâre.

Art.6  Prezentahotărâre se comunică, prinintermediulsecretaruluiOrașuluiPredeal, întermenulprevăzut de lege, primaruluiOrașuluiPredeal, InstituțieiPrefectuluiJudețuluiBrașov, BAPIIP din cadrul UAT Predealși se publicăpe site-ulentității.

Art.7 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. BAPIIP

Modalitatea de vot – 7 pentru, 5 abtineri, 12 prezenti din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content