HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 44
DIN DATA DE 02.03.2022

privind aprobarea cuantumului și numărul de burse școlare aferente anului școlar 2021-2022, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul UAT Predeal

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 02.03.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3566/23.02.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 3564/23.02.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul Orașului Predeal înregistrat sub nr. 3565/23.02.2022,

Văzând avizul comisiilor de specialitate I, III și IV a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere adresa Liceului Teoretic “ Mihail Săulescu” Predeal nr. 183/22.02.2022, înregistrată la Primăria Orașului Predeal cu nr. 3544/23.02.2022 prin care se solicită aprobarea burselor școlare și actualizarea cuantumului acestora,

Ținând cont de prevederile Ordinului nr.5576/07.10.2011, privind aprobarea Criteriilor Generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 9 alin.(7), art. 82 alin. (1), (2), (3)  și art. 105 alin. 2 din Legea Educației  Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, prevederile HG nr. 1094/01.10.2021,

            Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă cuantumul burselor, pentru învățământul preuniversitar de stat, acordate din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul școlar 2021-2022, după cum urmează :

  • Bursă de merit 200 lei/lună;
  • Bursă de studiu 150 lei/lună;
  • Bursă socială 200 lei/lună;
  • Bursă de performanță 500 lei/lună

Art. 2  Se aprobă numărul burselor, pentru învățământul preuniversitar de stat, acordate din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul școlar 2020-2021, după cum urmează:

  • 45 burse de merit;
  • 12 burse studiu;
  • 4 burse sociale
  • 1 bursă performanță

Art. 3 Cu data prezentei se revocă HCL nr. 40/19.03.2021.

Art. 4 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content