HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 44
DIN DATA DE 07.03.2024

privind aprobarea realizării și a cofinanțării obiectivului de investiție “Extindere conductă de gaze naturale Cartier Tineretului, Oraș Predeal, Județul Brașov”

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 07.03.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3723/01.03.2024, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 3724/01.03.2024, raportul de specialitate al SAPDITUPIP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 3726/01.03.2024,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate I și II ale Consiliului Local Predeal,

Față de adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației din 18.07.2022 privind aprobarea la finanțare a obiectivului de investiție “Asfaltare străzi cartierul Tineretului, Oraș Predeal, Județul Brașov,

În conformitate cu prevederile relevante cuprinse în Legea nr. 123/2012 a energiei  electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările  ulterioare, Ordinul ANRE nr. 7 din 23.02.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006  privind  finanțele publice locale, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului  național de investiții “Anghel Saligny”, Ordinului nr. 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1), lit. a)-c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel  Saligny”, Ordinul nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel  Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1), lit.a)-d) din Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 95/2021, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,           

Ţinând seama de prevederile art. 80 – 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. b) și c), alin. (4), lit. d), alin. (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (1) și (3), lit. g), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă realizarea obiectivului de investiție “Extindere conducta de gaze naturale Cartier Tineretului, Oraș Predeal, Județul Brașov”, imobil identificat cu nr. cad/topo 1660, extras CF nr. 102553, în lungime de 1.428,00 m pe domeniul public.

Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de finanțare, conform ATR nr. 13597714 din 11.01.2024, pentru executarea obiectivului de investiție “Extindere conductă de gaze naturale Cartier Tineretului, Oraș Predeal, Județul Brașov”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă transmiterea dreptului de exploatare și folosință asupra rețelelor de distribuție a gazelor naturale și a celorlalte obiective aferente sistemului de distribuție, realizate prin investiția Orașului Predeal, către operatorul SC DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL.

Art. 4 Se aprobă cota de cofinanțare a lucrărilor necesare realizării obiectivului de investiție în sumă de 411.686, 00 lei, fără TVA, respectiv 489.906,34 lei cu TVA, din care Orașul Predeal cu suma de 489.906,34 lei cu TVA din bugetul local și SC ENGIE ROMÂNIA SA cu 0 lei cu TVA.

Art. 5 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SAPDITUPIP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 7 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Isbășoiu Mihai Alexandru

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SAPDITUPIP

Modalitatea de vot – 13 pentru, 13 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content