HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 43
DIN DATA DE 07.03.2024

privind compensarea sumelor achitate de d-na Bichineț Catinca, titular al contractului de închiriere nr. 4048/08.04.2009, pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 23, pentru reparațiile efectuate la locuința pe care o deține cu contract de închiriere, cu chiriile care vor fi debitate începând cu data cu data de 01.04.2024

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 07.03.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3191/21.02.2024, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 3192/21.02.2024, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 3193/21.02.2024,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate I, III și IV ale Consiliului Local Predeal,

Față de cererea d-nei Bichineț Catinca, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 2856/14.02.2024, prin care solicită compensarea sumei de 27.500 lei, achitată de d-na Bichineț Catinca, reprezentând contravaloarea lucrărilor de consolidare a imobilului și refacere a acoperișului, cu chiriile care vor fi debitate începând cu data de 01.04.2024,

În conformitate cu prevederile relevante cuprinse în Legea 114/1996 privind locuințele, cu modificările și completările ulterioare, art. 1788 și urm. C.civ.,

Ţinând seama de prevederile art. 80 – 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), d), alin. (6) lit. a) și b), alin. (7), lit. q), art. 139 alin. (1) și (3), lit. g), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă compensarea sumei de 27.500 lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor de consolidare a imobilului din Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 23 și refacerea acoperișului, achitată de d-na Bichineț Catinca, cu chiriile care vor fi debitate începând cu data de 01.04.2024.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Isbășoiu Mihai Alexandru

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 13 pentru, 13 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content