HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 356
DIN DATA DE 21.12.2023

privind modificarea titularului contractului de închiriere nr. 1387/02.02.2009, încheiat între Orașul Predeal și d-na Șomodi Maria - Magdalena, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 7, ap. 3, din Șomodi Maria - Magdalena în Mititelu Petrea, în urma decesului titularului de contract și scoaterea din contract a d-nei Șomodi Maria - Magdalena

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.12.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 19412/13.12.2023, referatul de aprobare al primarului orașului Predeal, înregistrat sub nr. 19413/13.12.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 19414/13.12.2023,

Văzând avizul comisiei de specialitate III a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere cererea domnului Mititelu Petrea, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 19411/13.12.2023, prin care solicită schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 1387/02.02.2009, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 7, ap. 3, din Șomodi Maria – Magdalena în Mititelu Petrea, în urma decesului titularului de contract și acordul doamnei Șomodi Eva Maria – membru în contractul de închiriere nr. 1387/02.02.2009,

Conform prevederilor art. 17 din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile art. 80-84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), d), alin. (6), lit. b), (7), lit. q), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea titularului contractului de închiriere nr. 1387/02.02.2009, încheiat între Orașul Predeal și doamna Șomodi Maria – Magdalena, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 7, ap. 3, din Șomodi Maria – Magdalena în Mititelu Petrea, în urma decesului titularului de contract, începând cu data de 01.01.2024.

Art. 2 Se aprobă scoaterea doamnei Șomodi Maria – Magdalena din contractul de închiriere nr. 1387/02.02.2009, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 7, ap. 3, în urma decesului.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cață Georgian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 13 pentru, 13 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content