HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 355
DIN DATA DE 21.12.2023

privind aprobarea modificării și completării regulamentului de funcționare și organizare a sălii de sport și a terenurilor de sport din Orașul Predeal, aprobat prin HCL 125/29.11.2016 și HCL 13/12.01.2023

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.12.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 18847/24.11.2023, referatul de aprobare al primarului orașului Predeal, înregistrat sub nr. 18489/24.11.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 18/14.11.2023,

Văzând avizul comisiilor de specialitate I, III și IV ale Consiliului Local Predeal,

Conform prevederilor relevante din Legea nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, cu modificările și completările ulterioare și din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), d), alin. (6), lit. b), (7), lit. f), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare a sălii de sport și a terenurilor de sport din Orașul Predeal.

Art. 2 Cuantumul taxei privind organizarea și funcționarea sălii de sport și a terenurilor de sport din Orașul Predeal se va stabili anual prin hotărâre de consiliu local privind taxele și impozitele locale.

Art. 3 HCL 125/29.11.2016 se va republica cu toate modificările și completările aduse, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cață Georgian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 10 pentru, 1 abținere, 11 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content