HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 35
DIN DATA DE 07.03.2024

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a imobilelor terenuri aflate în domeniul public al orașului Predeal, din solele cu denumiri toponimice: Gârbova, în suprafațăde 34,9 ha, Găvana, în suprafață de 47,9 ha, Poiana lui Manole în suprafață de 20,8 ha, în vederea organizării de stâni și Poligon, în suprafață de 1,3 ha, în vederea cositului, a prețului de pornire a licitației și a caietului de sarcini

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 07.03.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3647/29.02.2024, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 3649/29.02.2024, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 3650/29.02.2024,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile relevante cuprinse în HCL nr. 353/21.12.2023 prin care s-a aprobat întocmirea documentației, în vederea scoaterii la închiriere a imobilelor pășuni permanente, proprietatea orașului Predeal, HCJ nr. 432/23.11.2023, modificată cu HCJ nr. 30/2024, privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, anexa nr. 6, litera h) din HG nr. 78 din 4 februarie 2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea,  administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin HG nr. 1.064/2013, art. 3 lit. d), art. 5 alin. 1, art. 9  din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, H.G nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG  nr. 34/2013,

Ţinând seama de prevederile aplicabile ale art. 80-84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), (6) lit. a), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1), lit. a), art. 333 și urm. din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă închirierea prin licitație publică a imobilelor terenuri aflate în domeniul public al orașului Predeal, din  solele cu denumiri toponimice: Gârbova, în suprafață de 34,9 ha, Găvana, în suprafață de 47,9 ha, Poiana lui Manole în suprafață de 20,8 ha, în vederea organizării de stâni și Poligon, în suprafață de 1,3 ha, în vederea cositului.

Art. 2 Se aprobă preţul de pornire la licitaţie în sumă de 240 lei/ha/an, având în vedere HCJ nr.30/31.01.2024, punctul 19 din anexă.

Art. 3 Se aprobă caietul de sarcini ce va sta la baza desfăşurării licitaţiei, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Durata închirierii va fi de 10 ani, începând cu data semnării contractului.

Art. 5 Se aprobă modelul de contract, conform anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 8 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Isbășoiu Mihai Alexandru

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru

Modalitatea de vot – 13 pentru, 13 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content