HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 34
DIN DATA DE 07.03.2024

privind modificarea regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare și atribuire a terenurilor în baza Legii nr. 15/2003 pentru sprijinul acordat tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a criteriilor suplimentare de selecție a solicitanților de terenuri, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Predeal nr. 192/26.06.2023

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 07.03.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3667/29.02.2024, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 3668/29.02.2024, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 3669/29.02.2024,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile relevante cuprinse în Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003, Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 466, alin. 9^1 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile aplicabile ale art. 80-84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea Capitolul IV „PROCEDURA DE ATRIBUIRE A PARCELELOR” , art. 14 și art. 17 din  Regulamentul pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare și atribuire a terenurilor în baza Legii nr. 15/2003 pentru sprijinul acordat tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a criteriilor suplimentare de selecție a solicitanților de terenuri, aprobat prin HCL nr. 192/26.06.2023, asa cum a fost completat prin HCL nr. 224/26.07.2023, astfel:

– art.14. din Regulament va avea următorul conținut:

“Atribuirea loturilor de teren se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute de solicitanți, prin alegerea lotului  de teren, din lista terenurilor disponibile aprobate prin hotărârea consiliului local.

În vederea asigurării transparenței, înainte de a se supune aprobării de către consiliul local, lista dosarelor propuse spre aprobare sau respingere, va fi afisata la sediul Primariei Predeal, spre consultare.”

– Art.17. din Regulament va avea urmatorul conținut:

“Atribuirea loturilor de teren implică adoptarea unei hotărâri de consiliu individuale pentru fiecare beneficiar, în funcție de opțiunea acestuia din lista terenurilor disponibile aprobata de  consiliului local, în baza căreia se va încheia contractul de dare în folosință gratuită. Contractul de dare în folosință gratuită se va încheia în formă scrisă între proprietar (UAT Predeal) și titularul dreptului de folosință. De la data semnării contractului de folosință gratuită, va avea loc transferul  dreptului de folosință și asumarea drepturilor și obligațiilor.”

Art. 2 Hotărârea Consiliului Local Predeal nr. 192/26.06.2023 privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare și atribuire a terenurilor în baza Legii nr. 15/2003 pentru sprijinul acordat tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a criteriilor suplimentare de selecție a solicitantilor de terenuri, va fi republicată.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Isbășoiu Mihai Alexandru

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru

Modalitatea de vot – 12 pentru, 1 consilier local nu participă la vot, 13 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content