HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 339
DIN DATA DE 21.12.2023

privind aprobarea regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariaţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului Oraşului Predeal

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.12.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 19580/15.12.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 19581/15.12.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de Serviciul Economic din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 19582/15.12.2023,

Văzând avizul favorabil al comisiilor I și IV din cadrul consiliului local,

Având în vedere prevederile Legii nr. 348/2023 privind aprobarea OUG nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 56, art. 120 alin. (l), art. 121 alin. (1) şi alin. (2), art. 139 alin. (2) din Constituţia României, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

            Având în vedere prevederile art. 80-84 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.b), alin. (4) lit. a), alin. (12), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă regulamentul pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Oraşului Predeal conform anexei nr. 1 ce face parte din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Deconturile se vor realiza pe bază de documente justificative în conformitate cu legislaţia de specialitate.

Art. 3 Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cață Georgian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content