HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 338
DIN DATA DE 21.12.2023

privind modificarea şi completarea HCL nr. 110 din 28.04.2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2024

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.12.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 18896/04.12.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 18898/04.12.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de Serviciul Economic din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 18899/04.12.2023,

Văzând avizul favorabil al comisiei I din cadrul consiliului local,

Ţinând seama de necesităţile de asigurare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2024 în scopul acoperirii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte,

În conformitate cu prevederile art. 56, art. 120, alin. (1), art. 121, alin. (1) și (2) și art. 139, alin. (2) din Constituția României, republicată, art. 9 paragraful 3 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 5, alin. (1),    lit. a) și alin. (2), art. 16, alin. (2), art. 20, alin. (1), lit. b), art. 27, art. 30 și art. , alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1, art. 2, alin. (1), lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare, art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,

Față de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. c), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se modifică art.1, punctele a), g) şi h) din HCL nr. 110/28.04.2023, conform anexei nr. 1 – capitolul II impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri, anexei nr. 7 – alte taxe locale şi anexei nr. 8 – taxe speciale care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

Anexa nr. 1:

 • Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, art.457, alin (1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal se propune modificarea cotei în procent de 0,15%.

Anexa nr. 7:

 • taxă utilizare bandă transpotoare pentru schiori:

           7 lei – 1 punct (1 urcare)

         65 lei – 10 puncte (10 urcări)

             500 lei – 100 puncte (100 urcări)

                 4 lei – peste 500 de urcări

 • taxă utilizare sanie de vară:

           21 lei – 3 puncte (1 urcare)

        1800 lei – 300 puncte (100 urcări)

 • taxă închiriere utilaje aflate în dotarea Oraşului Predeal:

                 250 lei/oră – pentru utilaj Bobcat – freză

                    200 lei/oră – pentru utilaj Bobcat – mătură

                    250 lei/oră – pentru utilaj Bobcat – cupă

                    250 lei/oră – pentru utilaj Bobcat-  lamă

                    250 lei/oră – pentru utilaj Vehicul multifuncţional de 11 tone cu accesorii –  tuns

                    210 lei/oră – pentru utilaj Vehicul multifuncţional de 11 tone cu accesorii  – spălat

       15 lei/Km – pentru utilaj Autoşasiu cu benă basculabilă cu   accesorii

 • taxă transport pe cablu – telescaun şi teleschi:

        ADULŢI:                                               

7 lei – 1 punct                                                   

70 lei – 10 puncte – 7 lei/punct                       

130 lei – 20 puncte – 6,50 lei/punct                

190 lei – 30 puncte – 6,33 lei/punct                

340 lei – 60 puncte – 5,67 lei/punct                

410 lei – 80 puncte – 5,12 lei/punct                

590 lei – 120 puncte – 4,92 lei/punct              

1080 lei – 240 puncte – 4,50 lei/punct            

COPII:                                                            

4 lei – 1 punct                                                     

40 lei – 10 puncte – 4 lei/punct

70 lei – 20 puncte – 3,50 lei/punct

97,50 lei – 30 puncte – 3,25 lei/punct

180 lei – 60 puncte – 3,00 lei/punct

200 lei – 80 puncte – 2,50 lei/punct

270 lei – 120 puncte – 2,25 lei/punct

480 lei – 240 puncte – 2,00 lei/punct

SKYPASS:                                          

100 lei – 2 ore

170 lei – 4 ore

230 lei – 1 zi

370 lei – 2 zile

450 lei – 3 zile

570 lei – 4 zile

680 lei – 5 zile

140 lei – Nocturnă

3000 lei – Tot sezonul

COPII:

   50 lei – 2 ore

110 lei – 4 ore

150 lei – 1 zi

210 lei – 2 zile

250 lei – 3 zile

310 lei – 4 zile

360 lei – 5 zile

100 lei – Nocturnă

     Pentru o urcare cu telescaunul se folosesc 4 puncte

     Pentru o urcare cu teleschi se folosesc 2 puncte

Pentru perioada de vară taxă telescaun:

       Adulţi:

           30 lei – urcare

           30 lei – coborâre

           50 lei – tur-retur

       Copii:

           15 lei – urcare

           15 lei – coborâre

           25 lei – tur-retur

          

 • taxă pentru eliberarea atestatului de administrator de condominii – persoane fizice – 100 lei, conform HCL nr.26/31.01.2023
 • taxă de parcare astfel:

  Parcare Oraşul Predeal inclusiv zona Clăbucet

        5 lei/oră

      30 lei/24 ore

         Abonament în zona Clăbucet pentru parcare terană fără barieră pentru persoane juridice – 600 lei/an/loc de parcare.

         Abonament în orașul Predeal pentru parcare persoane juridice 600 lei/an/loc de parcare.

 

 • Taxă folosire pârtie de schi plătită de agenţii economici care închiriază material sportiv (dispozitive alunecare pe pârtie – schiuri, sănii, snowbord) – 2157 lei/an

Anexa nr. 8:

 • modificarea taxei speciale de salubritate astfel:

             70 lei/persoană/lună

            700 lei/agent economic persoană juridică/lună

 • eliminarea taxei de 5% din valoarea impozabilă pentru clădirile fără autorizaţie de construcţie şi instutuirea taxei pentru emiterea certificatului de atestare a edificării construcşiei, executată în baza unei Autorizaţii de construire sau fără autorizaţii de construire, conform HCL nr.313/20.10.2023, astfel:

                de 5 ori taxa legală calculată conform art.474 alin.(5) şi alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 • taxă pentru închirierea sălii de sport din Oraşul Predeal astfel:

                200 lei/oră – taxă închiriere sală de sport

 • taxă pentru închirierea terenurilor de sport din Oraşul Predeal astfel:

                 300 lei/oră – taxă închiriere teren sport

                 150 lei/oră – taxă închiriere jumătate de teren sport

                   30 lei/oră – taxă închiriere teren pentru tenis de câmp, tenis cu piciorul

 • modificarea taxei speciale TAKE & GO astfel:

              5 lei/mp/lună

Art. 2 Celelalte dispoziții ale  HCL nr. 110 din data de 28.04.2023 rămân nemodificate, urmând ca aceasta să fie republicată, ținând cont de modificările aduse prin prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cață Georgian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 10 pentru, 1 abținere, 11 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content