HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 319
DIN DATA DE 21.11.2023

privind aprobarea listei de priorități, în vederea atribuirii în folosință gratuită a unor terenuri în conformitate cu Legea nr. 15/2003

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.11.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17754/09.11.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 17755/09.11.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 17756/09.11.2023,

Văzând avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

Având în vedere faptul că în Consiliul Local Predeal a fosta adoptată HCL nr. 63/28.03.2022, cu modificările și completările ulterioare, privind  aprobarea listei terenurilor libere  de sarcini, situate în Predeal, Cartierul Tineretului, în vederea atribuirii în folosință gratuită conform Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, comisia de analiză a dosarelor în vederea atribuirii terenurilor conform Legi nr. 15/2003, constituită prin dispoziția de primar nr. 198/04.09.2023, a analizat un număr de 38 dosare, din cele 38 de dosare, 30 au fost declarate eligibile, 8 neeligibile.

În conformitate cu dispozițiile relevante din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, HG nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003, HCL nr. 192/26.06.2023 astfel cum a fost completat prin HCL nr. 224/26.03.2023,

Față de dispozițiile aplicabile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1  Se aprobă lista de priorități în vederea atribuirii în folosință gratuită conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Contestațiile cu privire la poziția de pe lista de priorități sau cu privire la punctajul acordat se vor depune la Registratura Primăriei Predeal, în termen de 10 zile lucrătoare de la afișarea hotărârii.

Soluționarea contestațiilor se va face în termen de 15 zile lucrătoare de la primire, de către comisia desemnată prin dispoziție de primar.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Boldan Ștefan Adrian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol

Modalitatea de vot – 12 voturi pentru, 1 consilier local nu participă la vot, 13 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content