HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 318
DIN DATA DE 21.11.2023

privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa şi Orașul Predeal pentru realizarea obiectivului de investiție „Construire pod peste râul Prahova ce face legătura între DN1 și strada Alexandru I. Cuza, Oraș Predeal”, cu amplasamentul pe raza UAT Predeal, Județul Brașov

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.11.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17982/14.11.2023, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 17984/14.11.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Biroului de Achiziții Publice, Investiții și Implementare Proiecte din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 17985/14.11.2023,

Văzând avizul comisiilor de specialitate I, II. IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu dispozițiile relevante din Legea Apelor nr. 107/1996 și ale O.M.A.P. nr. 828/2019, anexa nr. 2, art. 7, pct. c (xii), documentația tehnică pentru avizul de gospodărire a apelor trebuie să cuprindă și “documente care să ateste deținerea terenurilor aparținând domeniului public al statului aflat în administrarea A.N. ”Apele Române”, ocupate de proiect sau de obiecte componente ale acestuia”, iar utilizarea acestor terenuri este permisă numai în baza unui protocol încheiat cu administratorul bunului, conform art. 25, alin. 5 din Legea Apelor, Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.“ SA, cu modificările și completările ulterioare, art.7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere dispozițiile aplicabile din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă protocolul de colaborare dintre Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa şi Orașul Predeal, pentru realizarea obiectivului de investiție „Construire pod peste râul Prahova ce face legătura între DN1 și strada Alexandru I. Cuza, Oraș Predeal”, cu amplasamentul pe raza UAT Predeal, Județul Brașov, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Biroului Achiziții Publice, Investiții și Implementare Proiecte și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Boldan Ștefan Adrian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Biroului Achiziții Publice, Investiții și Implementare Proiecte

Modalitatea de vot – 13 pentru, 13 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content