HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 304
DIN DATA DE 20.10.2023

privind aprobarea dobândirii prin efectul legii de către Orașul Predeal a dreptului de proprietate privată (domeniul privat) asupra imobilului înscris în CF nr. 103825 Predeal, reprezentând teren în suprafață de 1.022 mp, identificat la nr. top A.1 13421/2/3 și construcție cu destinația de locuință, casă de cărămidă, parter +etaj, identificată la nr. top. A1.1 13421/2/3, situat în localitatea Timișul de Sus, Orașul Predeal, Județul Brașov (folosit de d-na Găinariu Cristina Vasilica în baza contractului de închiriere încheiat cu Orașul Predeal)

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 20.10.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15900/09.10.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 15902/09.10.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Compartimentului Juridic din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 15903/09.10.2023,

Văzând avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

Luând în considerare extrasul CF nr. 103825 Predeal, care atestă că imobilul este proprietatea Statului Roman cu titlu de naționalizare, conform act nr. 1567/09.11.1963, faptul că imobilul- construcție cu destinația de locuință, casă de cărămidă, parter +etaj, identificată la nr. top. A1.1 13421/2/3, din CF nr. 103825 Predeal, situat în localitatea Timișul de Sus, Orașul Predeal, Județul Brașov este în folosința d-nei Găinariu Crstina Vasilica, în baza contractului de închiriere încheiat cu Orașul Predeal,

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. 1 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar „terenurile aflate în proprietatea statului, situate în intravilanul localităţilor şi care sunt în administrarea primăriilor, la data prezentei legi, trec în proprietatea comunelor, oraşelor sau a municipiilor, urmând regimul juridic al terenurilor prevăzute la art. 26.”, prevederile art. 26 din Legea 18/1991 potrivit cărora „terenurile situate în intravilanul localităţii, care au aparţinut cooperatorilor sau altor persoane care au decedat, în ambele cazuri fără moştenitori, trec în proprietatea comunei, oraşului sau a municipiului, după caz, şi în administrarea primăriilor, pentru a fi vândute, concesionate ori date în folosinţă celor care solicită să-şi construiască locuinţe şi nu au teren, ori pentru amplasarea de obiective social-culturale sau cu caracter productiv, potrivit legii, ori pentru compensările prevăzute la art. 24, prevederile art. 1138 Cod civil „moştenirile vacante revin comunei, oraşului sau, după caz, municipiului în a cărui rază teritorială se aflau bunurile la data deschiderii moştenirii şi intră în domeniul lor privat”, art. 885 alin .1 Cod civil raportat la art.28 alin. 6 din Legea nr.7/1996, referitoare la condițiile legale de întabulare în C.F. a dreptului de proprietate,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se  aprobă dobândirea prin efectul legii de către Orașul Predeal a dreptului de proprietate privată asupra imobilului înscris în CF nr. 103825 Predeal, reprezentând teren în suprafață de 1.022 mp, identificat la nr. top A.1 13421/2/3 și construcție cu destinația de locuință, casă de cărămidă, parter+etaj, identificată la nr. top A1.1 13421/2/3, situat în localitatea Timișul de Sus, Orașul Predeal, Județul Brașov și radierea dreptului de administrare operativă înscris la B+2 din C.F. în favoarea Intreprinderii de Locuințe și Localuri din Brașov.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Compartimentului Juridic din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Compartiment Juridic

Modalitatea de vot – 12 voturi pentru, 12 prezenți (10 fizic, 2 on-line) din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content