HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 279
DIN DATA DE 28.09.2023

privind punerea la dispoziția Comisiei Locale pentru aplicarea Legilor Fondului Funciar Predeal și a Comisiei de Aplicare a Legii nr. 10/2001 a unor imobile terenuri - proprietatea Orașului Predeal

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.09.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 14206/08.09.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 14207/08.09.2023, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 14207/08.09.2023,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile relevante cuprinse în art. 10 alin. 1 din HG nr. 890/2005 pentru Regulamentul privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată  asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a proprietăților, potrivit cărora în situațiile în care restituirea pe vechiul amplasament nu mai este posibilă, fostului proprietar sau moștenitorilor acestuia li se va oferi un alt amplasament, situat în aceeași localitate sau într-o localitate învecinată, art.1 alin. 2, 3, 5 și art. 26 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, completată și modificată, HG nr.250/2007, Legea nr.165/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile aplicabile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă punerea la dispoziția Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Predeal și a Comisiei de Aplicare a Legii nr.10/2001, a imobilului – teren , proprietatea Orașului Predeal, înscris în CF 102017 Predeal nr. cad. 102017, în suprafață de 270 mp, în vederea soluționării cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în baza Legii nr. 10/2001, Legii nr. 247/2005 și a punerii în aplicare a sentințelor judecătorești rămase definitive.

Art. 2 Se aprobă punerea la dispoziția Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Predeal și a Comisiei de Aplicare a Legii nr. 10/2001, a imobilului – teren, proprietatea Orașului Predeal, înscris în CF nr. 102016 Predeal, nr. cad. 102016 în suprafata de 270 mp., in vederea solutionarii cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate depuse in baza Legii nr.10/2001, Legii nr.247/2005 si a punerii in aplicare a sentintelor judecatoresti ramase definitive

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru

Modalitatea de vot – 10 pentru (8 prezenți fizic, 2 on-line), 1 abținere, 11 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content