HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 278
DIN DATA DE 28.09.2023

privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a documentației cadastrale de dezmembrare imobil în 7 (șapte) loturi, întocmită de ing. Boariu Lucian și avizată de OCPI Brașov, proprietatea Orașului Predeal, identificat prin nr. cad. 103929, înscris CF 103929 Predeal

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.09.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 14912/21.09.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 14914/21.09.2023, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 14915/21.09.2023,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate II a Consiliului Local Predeal,

Luând act de certificatul de urbanism nr. 149/31.08.2023, adresa înregistrată la Primăria Orașului Predeal cu nr. 8002/18.05.2023 depusă de S.C. PAVCRIB S.R.L., adresa înregistrată la Primăria Orașului Predeal cu nr. 17817/15.12.2021, depusă de Isbășoiu Mihai-Alexandru, respectiv Isbașoiu Florea și Isbășoiu Nina, HCL nr. 221 din 26.07.2023 privind modificarea schiței anexă la contractul de concesiune nr. 735/21.01.2008 și întocmirea unui act adițional cu modificările aduse la contractul de concesiune , referatul de admitere nr. 155619 din 13.09.2023 emis de OCPI Brașov privind documentația cadastrală de dezmembrare imobil întocmită de ing. topograf Boariu Lucian,

În conformitate cu prevederile relevante cuprinse în art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 100/1997, art. 24, 25 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 600/2023 al Directorului A.N.C.P.I.,

Ţinând seama de prevederile aplicabile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă înscrierea în cartea funciară a documentației cadastrale de dezmembrare imobil în 7 (șapte) loturi, întocmită de ing. Boariu Lucian și avizată de O.C.P.I. Brașov prin referat de admitere la cererea nr. 155619 din 13.09.2023, imobil proprietatea Orașului Predeal, identificat prin nr. cad. 103929, înscris în CF nr. 103929 Predeal.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru

Modalitatea de vot – 9 pentru (7 prezenți fizic, 2 on-line), 1 consilier local nu participă la vot, 1 abținere, 11 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content