HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 264
DIN DATA DE 05.09.2023

privind desemnarea a 3 (trei) reprezentanți ai Consiliului Local Predeal pentru a face parte ca membri din Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic “Mihail Săulescu” Predeal

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 05.09.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13561/29.08.2023, referatul de aprobare al primarului orașului Predeal, înregistrat sub nr. 13562/29.08.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 13563/29.08.2023,

Văzând avizul comisiei de specialitate III a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere adresa Liceului Teoretic “ Mihail Săulescu” Predeal nr. 1635/25.08.2023, înregistrată la Primăria Orașului Predeal cu nr. 13472/25.08.2023, prin care se solicită desemnarea unui număr de 3 (trei) membri în consiliul de administrație al liceului, ca reprezentanți ai Consiliului Local al Orașului Predeal,

Conform prevederilor art. 4, alin. (1) din Metodologia – cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7), lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se desemnează un număr de 3(trei) reprezentanți ai Consiliului Local Predeal pentru a face parte ca membri din Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic “ Mihail Săulescu ” Predeal, după cum urmează :

Albuleț Gabriel Eugen – consilier local al Orașului Predeal;

Țuțui George – consilier local al Orașului Predeal;

Cață Georgian – consilier local al Orașului Predeal.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 10 pentru, 10 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content