HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 262
DIN DATA DE 05.09.2023

privind introducerea d-nei Colanioș Gabriela–Mădălina ca membru în contractul de închiriere nr. 2812/03.03.2008, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 3, ap. 3

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 05.09.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13311/23.08.2023, referatul de aprobare al primarului orașului Predeal, înregistrat sub nr. 13312/23.08.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 13313/23.08.2023,

Văzând avizul comisiilor de specialitate III și IV ale Consiliului Local Predeal,

Având în vedere cererea d-nei Colanioș Elena, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 11720/24.07.2023, prin care solicită introducerea nurorii sale Colanioș Gabriela-Mădălina ca membru în contractul de închirire nr. 2812/03.03.2008 pentru locuința din Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 3, ap. 3,

Conform prevederilor art. 17 din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), d), alin. (6), lit. b), (7), lit. q), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă introducerea d-nei Colanioș Gabriela-Mădălina ca membru în contractul de închiriere nr. 2812/03.03.2008 pentru locuința din Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 3, ap. 3.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 10 pentru, 10 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content