HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 260
DIN DATA DE 05.09.2023

privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia de produse si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative pentru perioada 2023-2029

Consiliul Local Predeal, intrunit in sedinta extraordinara la data de 05.09.2023,

            Analizand proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 13087/18.08.2023, referatul de aprobare al Primarului Orasului Predeal, in calitate de initiator, inregistrat sub nr. 13089/18.08.2023, raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistenta Sociala din cadrul Orasului Predeal, inregistrat sub nr. 13091/18.08.2023,

            Vazand avizul comisiei de specialitate III a Consiliului Local Predeal,

Avand in vedere adresa Consiliului Judetean Brașov nr. 5/18533/25.07.2023, înregistrată la Primăria Orașului Predeal cu nr. 12361/04.08.2023 și adresa Consiliului Județean înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 12516/08.08.2023, prin care se solicită adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local privind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Predeal, pentru perioada 2023-2029

Ținând cont de :

  • prevederile HG nr. 652/2023 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029;
  • prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • prevederile art. 129 alin.7 lit.a, art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit a, art.197 , art.243 alin.1 lit a, din OUG 57/2019 privind Codul Admnistrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Adopta prezenta

H O T Ă R Â R E :

Art.1 Se aprobă neasumarea responsabilităților autorităților locale ale Orașului Predeal, județul Brașov pentru organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Predeal, pentru perioada 2023-2029.

Art.2 Primarul Oraşului Predeal, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului Orasului Predeal, in termenul prevazut de lege, Primarului Orasului Predeal, Institutiei Prefectului Judetului Brasov, Serviciului Public de Asistenta Sociala din cadrul Orasului Predeal si se publica pe site-ul entitatii.

Art.4 Prezenta hotarare poate fi atacata de catre cei interesati la instanta de contencios administrativ, in conditiile Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciului Public de Asistenta Sociala

Modalitate de vot – 10 pentru, 10 prezenti fizic, 2 prezenti on-line, 9 pentru, 1 consilier local a votat pentru on-line, conform art. 24 alin. 5 si 29. alin. 5-7 din Regulamentul Consiliului Local, 1 vot lipsa intrerupere conexiune on-line,  din 12 consilieri locali in functie

Posted in HCL
Skip to content