HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL PREDEAL
Nr. 259 din 06 septembrie.2023

privind aprobarea de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a trecerii imobilului, reprezentand, bloc de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii(ANL), situat in Predeal, str.Caprioarei, nr.22, bl.1, tr.B, jud.Brasov compus din 20 locuinte D+P+3E+M, neintabulat in CF, din domeniul public al Orasului Predeal in domeniul public al Statului, in vederea crearii cadrului legal pentru pentru vanzarea acestora catre titularii contractelor de inchiriere.

Consiliul Local al Orasului Predeal, Judetul Brasov

Avand in vedere:

  • referatul de aprobare intocmit de Primarul Orasului Predeal, initiatorul proiectului de hotarare, inregistrat sub nr.13609 din 29.08.2023;
  • raportul de specialitate intocmit la nivelul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Predeal, inregistrat sub nr.13610 din 29.08.2023, referitor la necesitatea si oportunitatea adoptarii prezentei hotarari;
  • II alin.1 din Legea nr.89/2008, potrivit cu care e obligatoriu ca terenul, aferent imobilului, sa fie in proprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale, in care sunt amplasate locuintele, in vederea vanzarii acestora;
  • avizele comisiilor de specialitate ale Consilului Local al Orasului Predeal;

  In conformitate cu prevederile art.84, art.129 alin.1, alin.2 lit(c), art.139 alin.1, alin.3 lit.(g), art.196 alin.1 lit.(a) rap. la art.293 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aproba solicitarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a trecerii imobilului, reprezentand, bloc de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii(ANL), situat in Predeal, str.Caprioarei, nr.22, bl.1, tr.B, jud.Brasov compus din 20 locuinte D+P+3E+M, neintabulat in C.F.  din domeniul public al Orasului Predeal in domeniul public al Statului, in vederea crearii cadrului legal pentru pentru vanzarea acestora catre titularii contractelor de inchiriere.

Art.2. Imobilul nominalizat la art.1 se declara ca fiind bun de uz public national.

Art.3. Se revoca HCL Predeal nr.15/31.01.2022, prin care s-a aprobat trecererea terenului aferent imobilului, nominalizat la art.1, in suprafata de 364 mp, inscris in CF nr.103730 Predeal, nr.top 103730, din domeniul Privat al UAT Predeal in domeniul privat al Statului, cu consecinta reintrarii acestuia in domeniul privat al UAT Predeal.

Art.4. Orasul Predeal prin Primar si prin compartimentele de specialitate ale aparatului Primarului va inscrie in inventarul centralizat al bunurilor imobile din domeniul privat al statului bunurile imobile trecute in proprietatea privata a statului, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului delegat pentru buget nr.668/2014

 Art.5. Primarul Orasului Predeal va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, prin Serviciul Urbanism si Patrimoniu din cadrul aparatului propriu de specialitate.In baza prezentei hotarari, precum si potrivit cu art.898 pct.1 Cod civil rap. la art.31 si urmat. din Legea nr.7/1996 privind publicitatea imobiliara, Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Predeal va inscrie provizoriu in CF nr.103730 Predeal, nr.top 103730, constructia reprezentand imobilul nominalizat la art.1.

   Art.6. Hotararea se transmite Institutiei Prefectului Judetului Brasov, Primarului Orasului Predeal si se comunica serviciului nominalizat cu ducerea la indeplinire.

Tehnoredactare: P.G.C

Modalitatea de vot:10 voturi pentru, 2 voturi on line-lipsa conexiune

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL UAT PREDEAL,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Posted in HCL
Skip to content