HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 26
DIN DATA DE 31.01.2023

aprobarea regulamentului privind îndrumarea, coordonarea și controlul asociațiilor de proprietari din Orașul Predeal și atestarea administratorilor de condominii

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31.01.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 19237/12.12.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 19238/12.12.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 19240/12.12.2022,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate IV a Consiliului Local Predeal,

Anunț dezbatere publică nr. 19251/12.12.2022 și procesul-verbal de dezbatere publică nr. 1047/19.01.2023,

În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 5 și art. 64 din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare, OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, art.7 din Legea nr. 52/2003,  privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare,

Față de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art.129 alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. p), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă regulamentul privind îndrumarea, coordonarea și controlul asociațiilor de proprietari din orasul Predeal și atestarea administratorilor de condominii, conform anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Orașului Predeal să elibereze persoanelor fizice atestatul de administrator de condominii, la propunerea persoanelor responsabile de controlul asociațiilor de proprietari, să suspende sau să retragă atestatul de administrator.

Art. 3 Se aprobă modelul de atestat cuprins în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă taxa pentru eliberarea/reînnoirea atestatului în sumă de 100 lei.

Art. 5 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 7 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content