HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 25
DIN DATA DE 31.01.2023

privind aprobarea încheierii contractului de comodat privind folosinţa temporară de către conducerea Primăriei Predeal a autoturismului marca Peugeot

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31.01.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1362/26.01.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 1364/26.01.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 1365/26.01.2023,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate I și IV ale Consiliului Local Predeal,

Având în vedere intenția S.C. Trust Motors S.R.L. de a pune la dispoziţia Oraşului Predeal sub formă gratuită prin contract de comodat autoturismul marca Peugeot  cu nr. înmatriculare B 202 PGT, seria şasiu VF3MCYHZUNS127468, pentru conducerea Primăriei Predeal,

Luând în considerare prevederile art. 291 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2146 din Codul Civil cu modificările şi completările ulterioare,

Față de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art.129 alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. o), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă încheierea contractului de comodat între Oraşul Predeal şi S.C. Trust Motors S.R.L., privind folosinţa temporară (6 luni), cu posibilitatea de prelungire prin act adițional, de către conducerea Primăriei Predeal, a autoturismului marca Peugeot, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content