HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 244
DIN DATA DE 02.08.2023

privind alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Predeal, pentru luna august 2023

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară deîndată la data de 02.08.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 12167/01.08.2023, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 12168/01.08.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al secretarului Orașului Predeal înregistrat sub nr. 12170/01.08.2023,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate IV a Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu prevederile aplicabile din Anexa nr. 1 la HCL nr. 206/12.07.2023, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Orașului Predeal,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129, 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se alege președinte de ședință d-l Pop Valentin Gheorghe, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Orașului Predeal, pe durata lunii august 2023.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, d-lui consilier Pop Valentin Gheorghe și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Pop Valentin Gheorghe

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Pop Valentin Gheorghe

Modalitatea de vot – 8 pentru, 1 abținere, 9 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content