HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 243
DIN DATA DE 26.07.2023

privind modificarea HCL nr. 152 din data de 03.05.2023 pentru predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “CNI” S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Consolidare și reabilitare pasaj peste calea ferată, strada Libertății, oraș Predeal, județul Brașov”

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26.07.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 11561/20.07.2023, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 11562/20.07.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Biroului Achiziții Publice, Investiții și Implementare Proiecte Orașului Predeal înregistrat sub nr. 11563/20.07.2023,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile relevante din OG nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “CNI“ SA, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. c), d), alin. (7) lit. m), 139 alin. (3) lit. a), g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se modifică art. 1 din HCL 152/03.05.2023 și va avea următorul conținut:

”Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “CNI” SA, pe bază de protocol, a unui număr de 3 (trei) amplasamente (2 terenuri și o construcție cu terenul aferent) situate în orașul Predeal și aflate în administrarea Consiliului local Predeal, în suprafață totală de 2048,50 mp, din care:

– teren în suprafață de 982,80 mp, din totalul de 3.369,30 mp conform PAD, identificat potrivit cărții funciare nr. 103739 Predeal, nr. top. 103739;

– teren în suprafață de 808,70 mp, din totalul de 19.584,30 mpconform PAD, identificat potrivit cărții funciare nr. 103741 Predeal, nr. top. 103741;

– construcția cu funcțiune de pod, în suprafață construită la sol de 257 mp și teren aferent în suprafață de 257 mp, identificată potrivit CF 103740, nr. top. 103740 și nr. top. 103740-C1;

libere de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „CNI” SA a obiectivului de investiţii „Consolidare și reabilitare pasaj peste calea ferată, strada Libertății, oraș Predeal, județul Brașov”.”

Art. 2 Art. 2 și art. 5 din HCL 152/03.05.2023 își încetează aplicabilitatea de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 3 Celelalte dispoziții cuprinse în HCL 152/03.05.2023 rămân nemodificate, dându-se articolelor o nouă numerotare.

Art. 4 HCL 152/03.05.2023 se va republica, ținându-se cont de prezentele modificări.

Art. 5 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Biroul Achiziții Publice, Investiții și Implementare Proiecte din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 7 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Biroul Achiziții Publice, Investiții și Implementare Proiecte

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție.

Posted in HCL
Skip to content