HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 23
DIN DATA DE 09.02.2024

aprobarea bugetului local al Orașului Predeal și al insituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2024

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 09.02.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1912/31.01.2024, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 1913/31.01.2024, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al secretarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 1914/31.01.2024,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile relevante cuprinse în Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Legea nr. 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), 139, alin. (3), lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă bugetul local al Orașului Predeal pentru anul 2024 la secțiunea funcționare, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă bugetul local al Orașului Predeal pentru anul 2024 la secțiunea dezvoltare, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă bugetul instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2024, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă Programul de investiţii publice al Orașului Predeal pe anul 2024 cu finanţare din buget local conform anexei nr.  4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, d-lui consilier Istrate Florin și se publică pe site-ul entității.

Art. 7 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Istrate Florin

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot pe anexe: anexa nr. 1 – 13 pentru, 13 prezenți din 13 consilieri locali în funcție; anexa nr. 2 – 10 pentru, 3 abțineri, 13 prezenți din 13 consilieri locali în funcție; anexa nr. 3 – 13 pentru, 13 prezenți din 13 consilieri locali în funcție; anexa nr. 4 – 10 pentru, 3 abțineri, 13 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content