HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 22
DIN DATA DE 09.02.2024

privind alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Predeal, pentru luna februarie 2024

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 09.02.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2386/06.02.2024, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 2387/06.02.2024, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al secretarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 2388/06.02.2024,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate IV a Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu prevederile aplicabile din Anexa nr. 1 la HCL nr. 206/12.07.2023, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Orașului Predeal,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129, 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se alege președinte de ședință d-nul Istrate Florin, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Orașului Predeal, pe durata lunii februarie 2024.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, d-lui consilier Istrate Florin și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Istrate Florin

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. D-l Istrate Florin

Modalitatea de vot – 12 pentru, 1 abținere, 13 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content