HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 216
DIN DATA DE 26.07.2023

privind aprobarea graficului de punere în valoare a masei lemnoase destinată producției anului 2023 - 2024

Consiliul Local al Orașului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26.07.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 11140/14.07.2023, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 11143/14.07.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Dezvoltare Publică, Turism și Utilități Publice din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 11147/14.07.2023,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

Ținând cont de adresa Direcției Silvice Brașov – Ocolul Silvic Brașov nr. 2448/06.07.2023 și înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 10692/06.07.2023,

În temeiul prevederilor relevante din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 din HG nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. r), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă graficul de punere în valoare a masei lemnoase destinată producției anului 2023 – 2024” conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Dezvoltare Publică, Turism și Utilități Publice din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Dezvoltare Publică, Turism și Utilități Publice

 Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content